View the embedded image gallery online at:
https://pelnosprawni.org/ce-icdl#sigProGalleriac8b758bd80

Do niedawna ECDL – Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ang. European Computer Driving Licence), a obecnie ICDL. ICDL jest certyfikatem zaświadczającym, że jego posiadacz wykazuje się podstawowymi umiejętnościami obsługi komputerów i potrafi efektywnie je wykorzystać w codziennej pracy.
Certyfikat ICDL przyznawany jest we wszystkich krajach zawsze i wszędzie na tych samych zasadach. Oznacza to, że do otrzymania go w Polsce lub innych krajach niezbędna jest dokładnie ta sama wiedza i korzystanie tych samych egzaminów (sylabusy i testy egzaminacyjne zatwierdzone przez Fundację ICDL tłumaczone są na różne języki). Certyfikat ICDL otrzymany w Polsce jest więc powszechnie honorowany w Europie oraz innych krajach świata.

Dzisiejsza postać certyfikacji ICDL to odpowiedz na zmiany technologiczne i nowe wymogi rynku pracy. Poprzez wprowadzenie koncepcji ICDL Profile program uzyska większą elastyczność. System ten umożliwia kandydatom zbudowanie swojej ścieżki certyfikacyjnej, w taki sposób, aby najbardziej odpowiadała ich potrzebom lub potrzebom pracodawców. Dzięki temu można potwierdzać i certyfikować kompetencje cząstkowe, które najlepiej pasują do danego profilu zawodowego czy profilu edukacji. Zdobywanie kolejnych, zaplanowanych kompetencji i dawanie egzaminów z odpowiadających im modułów jest realizacja idei ICDL Profile. Kompetencje potwierdzone certyfikatem nazywane są kwalifikacjami.

ICDL Profile - zgodnie z założeniami Europejskich Ram Kwalifikacji - jest programem uczenia się przez całe życie. Kandydat może chcieć w dowolnym momencie swojej drogi zawodowej uaktualnić dotychczasowe kwalifikacje, a także doby kolejne umiejętności związane z nowymi technologiami lub z nowymi obszarami wiedzy. Z tego względu Fundacja ICDL wprowadza w Zycie coraz to nowe moduły i uaktualnia dotychczasowe. ICDL Profile zachęca wiec do uczenia się przez cale życie i do ciągłego rozwoju kompetencji cyfrowych.

Mamy 3 główne typy modułów egzaminacyjnych: moduły ICDL, moduły EPP oraz moduł e-Citizen. Wśród modułów ICDL wyróżniamy 3 grupy ze względu na stopień zaawansowania: PODSTAWOWE (B1-B4), ŚREDNIO ZAAWANSOWANE (S1-S11) i ZAAWANSOWANE (A1-A4). Moduły EPP obejmują bardziej specyficzny zakres tematyczny. Wśród nich znajdziemy moduł e-Nauczyciel, e-Urzędnik i GIS (Geographical Information System). Trzeci typ certyfikatów to e-Citizen - bazowy egzamin przeznaczony dla poczatkujących.
Certyfikat ICDL Profile może zawierać dowolnie dopasowaną do potrzeb mieszankę tych modułów (nawet z różnych grup) - pod warunkiem, by znalazł się w niej co najmniej jeden moduł ECDL.

Zaprojektowano kilka rekomendowanych certyfikatów ICDL Profile:

  • ICDL BASE PROFILE, który uzyskuje się po zdaniu testów: Podstawy pracy z komputerem (B1), Podstawy pracy w sieci (B2), Przetwarzanie tekstów (B3) i Arkusze kalkulacyjne (B4);
  • ICDL STANDARD PROFILE, który uzyskuje się po daniu testów składających się na ICDL BASE PROFILE oraz dowolnych trzech z grupy modułów ŚREDNIO ZAAWANSOWANYCH;
  • ICDL PTI STANDARD PROFILE - rekomendowana przez PTI wersja ECDL STANDARD PROFILE, którą uzyskuje się po zdaniu testów: Podstawy pracy z komputerem (B1), Podstawy pracy w sieci (B2), Przetwarzanie tekstów (B3), Arkusze Kalkulacyjne (B4), Użytkowanie baz danych (S1), Grafika menedżerska i prezentacyjna (S2) oraz IT Security (S3);
  • ICDL ADVANCED PROFILE, który uzyskuje się po zdaniu dowolnego testu z grupy modułów ZAAWANSOWANYCH;
  • ICDL EXPERT PROFILE, który uzyskuje się po zdaniu testów: Zaawansowane przetwarzanie tekstów (A1), Zaawansowane arkusze kalkulacyjne (A2), Zaawansowane użytkowanie baz danych (A3) oraz Zaawansowana grafika menedżerska i prezentacyjna (A4);
  • ICDL PROFILE DIGCOMP, który potwierdza posiadanie kompetencji określonych w ramie kompetencji cyfrowych DigComp.

DIGCOMP A ECDL - RÓŻNE POZIOMY I OBSZARY KOMPETENCJI

Podstawowym certyfikatem, skierowanym do osób wykazujących największa lukę kompetencyjną (m.in. do osób o niskich kwalifikacjach i w wieku powyżej 50 lat) jest e-Ciziten (e-Obywatel), który może być wydawany jako ECDL PROFILE DIGCOMP 0. Obejmuje on swoim zakresem trzy obszary ramy DigComp na poziomie zaawansowania A (podstawowym): Informacja + Komunikacja + Bezpieczeństwo oraz dodatkowo kompetencje 3.1 Tworzenie treści.
Dia wypełnienia ramy DigComp na poziomie A+B (średnio zaawansowanym) przygotowano już w 2015 roku 21 certyfikatów ECDL PROFILE - dla różnych obszarów i zestawów kompetencji DigComp, np.:

  • ICDL PROFILE DIGCOMP 6: Informacja + Komunikacja + Tworzenie treści, co odpowiada modułom ECDL: Podstawy pracy z komputerem (B1), Podstawy pracy w sieci (B2), Przetwarzanie tekstów (B3), Arkusze kalkulacyjne (B4); w sumie są to 4 podstawowe moduły ECDL, tożsame z ECDL BASE;
  • ICDL PROFILE DIGCOMP 14: Informacja + Komunikacja +Tworzenie treści + Rozwiazywanie problemów, co odpowiada modułom ICDL: Podstawy pracy z komputerem (B1), Podstawy pracy w sieci (B2), Przetwarzanie tekstów (B3), Arkusze kalkulacyjne (B4), Rozwiazywanie problemów (S9);
  • ICDL PROFILE DIGCOMP 16: Informacja + Komunikacja + Tworzenie treści + Bezpieczeństwo + Rozwiazywanie problemów, co odpowiada modułom ECDL: Podstawy pracy z komputerem (B1), Podstawy pracy w sieci (B2), Przetwarzanie tekstów (B3), Arkusze kalkulacyjne (B4), IT Security (S3), Rozwiazywanie problemów (S9).

Który certyfikat ECDL PROFILE DIGCOMP pokrywa wszystkie 21 kompetencji ze wszystkich 5 obszarów ramy DigComp?

Jeśli nie brać pod uwagę poziomu zaawansowania (niektóre kompetencje na poziomie A, a inne na poziomie A+B), to takim certyfikatem jest 5-modutowy ECDL PROFILE DIGCOMP 14. Jeśli natomiast potrzebujemy potwierdzenia wszystkich 21 kompetencji na poziomie A+B, to takim certyfikatem jest 6-modutowy ECDL PROFILE DIGCOMP 16.

Czy ECDL jest równoznaczny z DigComp?

Otóż nie - moduły ECDL pozwalają weryfikować znacznie szerszy zakres kompetencji niż ten, który opisany jest w ramie DigComp.
Rama kompetencji cyfrowych DigComp obejmuje pewien ograniczony zakres ramowych kompetencji cyfrowych. Jest to punkt odniesienia dla różnych inicjatyw edukacyjnych. Te kompetencje ramowe musza być wypełnione konkretnymi kompetencjami szczegółowymi. Certyfikaty ECDL potwierdzają nabycie szerokiej gamy kompetencji szczegółowych, z których część całkowicie wypełnia ramę DigComp, a cześć stanowi rozszerzenie tej ramy.
Nowe certyfikaty ECDL PROFILE DIGCOMP pojawiają się w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby projektowe. Ponieważ do potwierdzania kompetencji uczestników szkoleń należy użyć wiarygodnych certyfikatów zewnętrznych - program szkoleń powinien być dostosowany do sylabusów wybranych certyfikatów.

MODUŁY ICDL

MODUŁ e-CITIZEN (e-OBYWATEL)
Moduł ten jest idealnym rozwiązaniem dla tych użytkowników, którzy posiadają ograniczoną wiedzę z zakresu obsługi komputera i funkcjonowania Internetu. Zawiera tematykę dotyczącą znajdowania informacji, załatwiania spraw urzędowych, robienia zakupów, a także komunikowania się z rodziną i przyjaciółmi przez Internet. Zakres merytoryczny modułu jest podstawą do nabywania kolejnych, bardziej zaawansowanych kompetencji.

MODUŁ ECDL BASE B1 - PODSTAWY PRACY Z KOMPUTEREM
Moduł ten obejmuje podstawowe zagadnienia i umiejętności związane z korzystaniem z komputerów, tworzeniem i zarzadzaniem plikami oraz bezpieczeństwem danych.

MODUŁ ECDL BASE B2 - PODSTAWY PRACY W SIECI
Moduł ten obejmuje podstawowe zagadnienia i umiejętności związane z Internetem i usługami internetowymi: przeglądaniem stron, efektywnym wyszukiwaniem informacji, komunikacją online i pocztą elektroniczną.

MODUŁ ECDL BASE B3 - PRZETWARZANIE TEKSTÓW
Moduł ten pozwala wykazać się znajomością aplikacji do edycji tekstu podczas tworzenia dokumentów, ich formatowania i drukowania. Umożliwia opanowanie umiejętności niezbędnych do tworzenia listów, pism i innych podstawowych dokumentów koniecznych w życiu codziennym.

MODUŁ ECDL BASE B4 - ARKUSZE KALKULACYJNE
Moduł ten pozwala wykazać się znajomością budowy arkusza kalkulacyjnego, umiejętnościami tworzenia dokumentu, modyfikowania go i dokonywania obliczeń.

MODUŁ ECDL STANDARD S1 - UŻYTKOWANIE BAZ DANYCH
Moduł ten pozwala zrozumieć kluczowe zasady tworzenia baz danych i wykazać się umiejętnościami związanymi z obsługa aplikacji bazodanowych.

MODUŁ ECDL STANDARD S2 - GRAFIKA MENADŻERSKA I PREZENTACYJNA
Moduł ten pozwala udowodnić znajomość zasad tworzenia prezentacji i potwierdza umiejętności związane z obsługa programów prezentacyjnych.

MODUŁ ECDL STANDARD S3 - IT SECURITY
Moduł ten pozwala wykazać się znajomością, głównych zagadnień związanych z bezpiecznym
korzystaniem z technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w życiu codziennym. Potwierdza umiejętność stosowania odpowiednich metod i aplikacji do zabezpieczenia połączenia sieciowego, bezpiecznego korzystania z Internetu oraz kompetencje właściwego zarządzania informacjami i danymi.

MODUŁ ECDL STANDARD S4 - EDYCJA OBRAZÓW
Moduł ten pozwala wykazać się znajomością głównych zasad i umiejętności dotyczących obrazów cyfrowych i ich obróbki w specjalnie przeznaczonych do tego aplikacjach. Potwierdza umiejętność edycji obrazów, przygotowania ich do druku i publikacji.

MODUŁ ECDL STANDARD S5 - ZARZADZANIE PROJEKTAMI
Moduł ten pozwala udowodnić umiejętność korzystania z aplikacji do zarzadzania projektami
w celu zaplanowania oraz monitorowania przedsięwzięć - łącznie z planowaniem i zarzadzaniem czasem, kosztami, zadaniami i źródłami.

MODUŁ ECDL STANDARD S6 - WEB EDITING
Moduł ten pozwala udowodnić rozumienie kluczowych zasad i pojęć związanych z publikacją online witryn internetowych. Potwierdza umiejętności tworzenia stron internetowych, umieszczania ich na serwerze i zarządzania nimi.

MODUŁ ECDL STANDARD S7 - WSPÓŁPRACA ONLINE
Moduł ten pozwala wykazać się znajomością zasad współpracy online oraz umiejętnościami
konfiguracji i wykorzystania używanych do tego narzędzi. Wśród aplikacji służących współpracy, Kandydat poznaje systemy przechowywania plików w chmurze, kalendarze online, wykorzystanie portali społecznościowych, technologii mobilnych, spotkań online oraz narzędzi do nauki w sieci.

MODUŁ ECDL STANDARD S8 - CAD 2D
Moduł ten przeznaczony jest dla osób, które zajmują się architekturą, inżynierią i konstrukcją – pracujących lub uczących się. Potwierdza międzynarodowym certyfikatem umiejętności w zakresie pracy w dwóch wymiarach w środowisku CAD. Moduł przeznaczony jest również dla osób spoza sektora technicznego, które chcą uzyskać certyfikat ECDL CAD.

MODUŁ ECDL STANDARD S9 - ROZWIAZYWANIE PROBLEMÓW
Moduł ten jest idealnym rozwiązaniem dla wszystkich użytkowników komputerów i urządzeń mobilnych. Egzamin wymaga wiedzy i umiejętności radzenia sobie z podstawowymi i bardziej zaawansowanymi problemami spotykanymi we współczesnym świecie nowoczesnych technologii cyfrowych.

MODUŁ ECDL STANDARD S10 - PODSTAWY PROGRAMOWANIA
Moduł ten pozwala kandydatom wykazać się znajomością podstawowych pojęć i umiejętnościami związanymi z tworzeniem prostych programów komputerowych.

MODUŁ ECDL STANDARD S11 – RODO
Moduł ten pozwala wykazać się znajomością podstawowych pojęć oraz umiejętnościami
związanymi z ochroną danych oraz praw osób, których te dane dotyczą. Obejmuje także tematykę wdrażania polityk i środków ochrony danych oraz ich zgodności z przepisami. Moduł ECDL RODO jest skierowany do wszystkich pracowników wszelkich organizacji, które administrują danymi lub je przetwarzają. Umożliwia sprawdzenie podstawowej wiedzy o RODO, wymaganej przez prawo.

MODUŁ ECDL ADVANCED A1 - ZAAWANSOWANE PREWARZANIE TEKSTOW
Moduł ten obejmuje certyfikację na poziomie zaawansowanym, poprzez którą Kandydat może udowodnić umiejętność korzystania z zaawansowanych funkcji edytora tekstu dla usprawnienia pracy i zwiększenia produktywności. Zaliczenie tego modułu pozwoli Kandydatom udowodnić profesjonalizm i zaoszczędzić czas przy tworzeniu, przeglądzie i dystrybucji dokumentów.

MODUŁ ECDL ADVANCED A2 - ZAAWANSOWANE ARKUSZE KALKULACYJNE
Moduł ten obejmuje certyfikację umiejętności posługiwania się zaawansowanymi funkcjami arkusza kalkulacyjnego. Zaliczenie tego modułu pozwoli Kandydatom udowodnić profesjonalizm, umiejętność tworzenia skomplikowanych raportów, przeprowadzania matematycznych i statystycznych obliczeń. Nabyte przy tym umiejętności oszczędzają także czas, zwiększając produktywność podczas wykonywania zadań.

MODUŁ ECDL ADVANCED A3 - ZAAWANSOWANE UŻYTKOWANIE BAZ DANYCH
Moduł ten potwierdza umiejętności korzystania z rozbudowanych narzędzi aplikacji baz danych w celu lepszego zarzadzania i organizacji informacji. Zaliczenie tego modułu pozwoli maksymalnie wykorzystać funkcje do zarzadzania i analizy dużej ilości danych, a więc usprawni przygotowywanie informacji, zarówno w aspekcie ilości, jak i jakości.

MODUŁ ECDL ADVANCED A4 - ZAAWANSOWANA GRAFIKA MENADŻERSKA I PREZENTACYJNA
Moduł ten obejmuje certyfikację na poziomie zaawansowanym dla Kandydatów, którzy chcą tworzyć efektowne, wysokiej jakości prezentacje. Moduł obejmuje wykorzystanie zaawansowanych funkcji aplikacji do planowania i projektowania prezentacji, które będą skutecznie oddziaływać na odbiorcę oraz zapewnia zainteresowanie publiczności.

e-Nauczyciel
e-Nauczyciel jest prowadzony w celu podniesienia poziomu przygotowania nauczycieli do stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnej w pracy edukacyjnej i wychowawczej w szkole, jako instytucji społeczeństwa informacyjnego. Certyfikat EPP e-Nauczyciel jest potwierdzeniem, że nauczyciel celowo i efektywnie stosuje technologię informacyjną i komunikacyjną do unowocześnienia swojego warsztatu pracy edukacyjnej i zwiększenia osiągnięć uczniów, dba również o swój dalszy rozwój w tym zakresie.

e-Urzędnik
Certyfikat EPP e-Urzędnik (e-Clerk) został opracowany dla potrzeb oceny podstawowych umiejętności komputerowych urzędników administracji publicznej. Certyfikat EPP e-Urzędnik jest adresowany do wszystkich osób pracujących w administracji publicznej, niezależnie od statusu, wykształcenia, wieku, zdolności lub umiejętności.

EPP GIS (ang. Endorsed Product Program Geographical Information System)
EPP GIS jest dokumentem potwierdzającym, że jego posiadacz zdobył i potrafi praktycznie wykorzystać określoną wiedzę w zakresie Systemów Informacji Geograficznej.

Certyfikat ECDL BASE dla osób niewidomych i słabowidzących
Egzaminy ECDL BASE dla niewidomych i niedowidzących przeprowadzamy w specjalnie dostosowanym tyflolaboratorium, wyposażonym w specjalistyczny sprzęt komputerowy oraz aplikacje dedykowane osobom z niepełnosprawnością wzroku, takie jak programy powiększające, programy udźwiękowiające, urządzenia brajlowskie. Dodatkowo, aplikacja egzaminacyjna jest wyposażona w specjalną nakładkę, zaprojektowaną zgodnie ze standardem WCAG 2.0, umożliwiającą bezwzrokową nawigację i możliwość dostosowania rozmiarów czcionek i kontrastu.

Chcesz zdobyć przewagę na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy lub zapewnić swoim pracownikom najlepsze możliwości rozwoju kompetencji cyfrowych? Skontaktuj się z nami!

Oferujemy kompleksowe szkolenia i certyfikację ICDL - od podstawowych umiejętności obsługi komputera po zaawansowane technologie i aplikacje. Dostosujemy ofertę szkoleniową zarówno dla osób indywidualnych, pragnących podnieść swoje kwalifikacje, jak i dla firm zainteresowanych rozwojem swoich zespołów. Przeprowadzimy Cię przez cały proces szkoleniowy, od wyboru odpowiednich modułów, przez szkolenie, aż po egzaminy certyfikacyjne. Niezależnie od Twojego poziomu zaawansowania, zapewniamy dostosowane do potrzeb szkolenia, które otworzą przed Tobą nowe możliwości w erze cyfrowej. Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się więcej i rozpocząć swoją ścieżkę do certyfikacji ICDL!